ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับ


ตอนที่ 3 รู้จักกับ แรงด้น ( V) กระแส ( A ) และกำลังไฟฟ้า (W)


รงดันไฟฟ้า voltage (V)
เป็นหน่วยวัด ที่ใช้ในการวัดแรงดัน ระหว่างจุด 2 จุดในวงจรไฟฟ้า ที่ทำให้
กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน หรือเรียกว่า ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า มีหน่วย เป็น
Voltage หรือใช้ตัวย่อว่า V

แรงดันไฟฟ้า แบ่งเป็น 2 แบบ คือ
1.แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
2.แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ

แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (Direct current)
ใช้ตัวย่อว่า VDC จะพบมากในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป

สัญลักษณ์ ที่พบได้ในการเขียนวงจร

ทิศทางกระแสไฟฟ้าทางเดียว จากขั้ว 
บวก (+) ไปยัง ขั้ว (-)ตัวอย่างแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง

     
แรงดันไฟฟ้ากระสลับ (Alternating current)ใช้ตัวย่อว่า VAC

สัญลักษณ์ ที่พบได้ในการเขียนวงจร

ทิศทางกระแสไฟฟ้าทางเดียว
จากขั้ว 
บวก (+) ไปยัง ขั้ว (-)

แหล่งจ่ายไฟสลับที่ใช้งานทั่วไป
คือไฟฟ้าตามบ้าน

 


กระแสไฟฟ้า (Electriccurrent)
เป็นการไหลของประจุไฟฟ้าผ่านวงจร มีหน่วย เป็น แอมแปร์ หรือ 
แอมป์ (Ampere) ใช้ตัวย่อว่า A)แบ่งเป็น 2 ชนิดตามแรงดันไฟฟ้าคือ
กระแสไฟตรง และ กระแสไฟสลับ

กำลังไฟฟ้า (Electric Power)
คือ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปในเวลา 1 นาที มีหน่วยเป็นวัตต์ (w) เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงดันไฟฟ้า (V) X กระแสไฟฟ้า (A)

การไหลของกระแส คือการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในตัวนำ

อุปกรณ์บางตัวจะระบุกำลังไฟฟ้าไว
หรือ หาได้จาก datasheet

update 29 มิย. 64