** บทความและโครงงานนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไปครับ
หาก มีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อความใดๆ ผิก กรุณาแจ้งมายังผู้เขียนด้วยครับ จะได้ทำการแก้ไขข้อมุลให้
ถูกต้อง ครับ
กลับหน้าหลัก บทความ
 

เกตพื้นฐานและตารางค่าความจริง

>| รู้จักกับเกตพื้นฐาน (logic gate)
>| เกตพื้นฐาน หรือ ลอจิกเกต (Logic gate)
>| การต่อเกตและการแปลงเกต

รู้จักกับเกตพื้นฐาน (logic gate)
IC TTL และ CMOS บางตัวจะเป็น IC ประเภทการใช้งานเกตพื้นฐาน ซึ่งตัวเกตพื้นฐานเองยังมีความสำคัญในการใช้งานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นบทความตอนนี้ผมจะกล่าวถึงเกตต่างๆที่เราจะพบเห็นในตัว IC และเรียนรู้การใช้งานว่าเกตแต่ละตัวใช้งานแบบใด ได้บ้างครับ ในบทความตอนที่แล้วผมได้กล่าวถึงสัญญาณดิจิตอลแล้วนะครับว่าเป็นแบบใด ซึ่งในบทความนี้จะนำความรู้จากบทที่แล้วมาใช้งานต่อไปเลยนะครับ IC ดิจิตอลที่ทำหน้าที่เป็นเกตพื้นฐานจะมี ด้านสัญญาณเข้าซึ่งเราจะเรียกว่า อินพุต (Input) และด้านสัญญาณออกเราจะเรียกว่า เอาพุต(Output) โดยสัญญาณเขาเข้าและขาออกจะเป็นสัญญาณดิจิตอลด้วยเช่นเดียวกัน
ในบทความนี้ผมจะใช้ตัวเลข 1 และ 0 แทนการใช้สัญญาณดิจิตอล และมีความหมายดังนี้ครับ
1 แทนความหมายของสัญญาณสูง ( high) หรือสัญญาณไฟ +5V
0 แทนความหมายของสัญญาณต่ำ ( Low) หรือสัญญาณไฟ 0V

ตัวอย่างลอจิกเกตใน IC และ Input และ Output

Flash
1 แทน 5V 0 แทน 0V

บูลีน (Boolean ) จะใช้แทนการเขียนสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อแทนความหมายของเกตนั้น เช่น A.B=Y เป็นต้น ซึ่งการเขียนบูลีนนี้จะช่วย ให้เราลดการใช้เกตพื้นฐานได้ เมื่อเราลดเกตพื้นฐานได้ก็หมายความว่าเราสามารถลดการใช้งาน IC ได้ด้วย ซึ่งผมจะกล่าวถึงใน บทความตอนต่อๆไปนะครับ

ตารางความจริง (Truth table) ตารางความจริงจะเป็นตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Input และ Output ของเกตนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจหลักการทำงานของพื้นฐานของเกตได้เป็นอย่างดี โดยตารางความจริงจะใช้1 และ 0 แทน ซึ่งตารางความจริงใน บทความนี้จะแสดงให้เห็น 2 Input เท่านั้นครับ
เกตพื้นฐาน หรือ ลอจิกเกต (Logic gate)

จากสัญลักษณ์ที่ผ่านมา Logic gate ไม่จำเป็นต้องมี 2input เสมอไปครับซึ่ง input อาจมีมากกว่า 2 input ก็ได้ ซึ่งเป็นการ ต่อกันของเกต แต่เราเขียนสัญลักษณ์ให้ทำความเข้าใจง่าย เช่นเขียนเมื่อ 2 มี.ค. 2554