** บทความและโครงงานนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไปครับ
หาก มีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อความใดๆ ผิก กรุณาแจ้งมายังผู้เขียนด้วยครับ จะได้ทำการแก้ไขข้อมุลให้
ถูกต้อง ครับ
กลับหน้าหลัก บทความ
 

PIC ???? C ??? ??????????????? (2)

???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? RC0(15) ??? output ????? LED ?????? portB ??????? RB0 - RB1 ????


????????? code ??????
include<16F877.h>
#FUSES NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,HS
#USE delay(clock=20000000)
#USE fast_io(b)
#USE fast_io(c)
void main ()
{
set_tris_b(0X00);
set_tris_c(0XFF);
while(1)
{
if(input(PIN_C0)==0)
{
output_b(0X00); //0000 1111
}
if(input(PIN_C0)==1)
{
output_b(0XFF); //0000 0000
}
}
}


??????????? ???????????? ?????? PIN_CO ?????? 0 LED ???????????
???????????????? ?????? PIN_C0 ?????? 1 LED ???????? ??? code ???????? PIN_CO ??????? ????????????? portC ??? RC0 ??????? ???? ??????????????????????????????????????????????????? output_high(PIN_B3); ???? output_low(PIN_B3); ????????????????????????????????????????? ????????????????? code ??????????????????????????????????

?????????????? ???? 2 ??? ??????????????????????????????????????????????????


เขียนเมื่อ 2 ??.?. 2554