** บทความและโครงงานนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไปครับ
หาก มีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อความใดๆ ผิก กรุณาแจ้งมายังผู้เขียนด้วยครับ จะได้ทำการแก้ไขข้อมุลให้
ถูกต้อง ครับ
กลับหน้าหลัก บทความ
 

เริ่มต้นศึกษาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์

มาเริ่มต้นศึกษาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กันดีกว่า
ก่อนเริ่มต้นเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ หลายคนสนใจศึกษาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นงานอดิเรก ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาจากการอ่าน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น การซื้อชุดคิทมาศึกษา หาอ่านบทความจากเว็บไซด์ต่างๆ การศึกษาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นพื้นฐานของ การศึกษาทางด้านอื่นๆด้วย เช่น ทางด้านไมโครคอนโทลเลอร์ ทางด้านหุ่นยนต์ เป็นต้น ซึ่งแนวทางการศึกษาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผม เองเสนอแนวทางดังต่อไปนี้ครับ

1 รู้ก่อนว่าสายของงานไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์มาจากไหน และสามารถแยกออกไปทางไหนได้บาง เล็กทรอนิกส์มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันอย่างๆไร (ส่วนนี้จะอยู่ในบทความเรื่อง ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น)
2 รู้จักชื่อเรียกหน่วยต่างๆ ของไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ คำจำกัดความต่างๆ ส่วนประกอบพื้นฐานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพราะอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ทุกตัวจะต้องมีข้อจำกัดในการใช้งาน ระบุไว้ด้วยเสมอ
3 เริ่มทำความรู้จักรูปร่าง ชื่อเรียก สัญลักษณ์ ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพราะ ในการอ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์จะพบเห็นสิ่งเหล่านี้เสมอ (ส่วนนี้จะอยู่ในบทความรู้จักกับอุปกรณ์แบบต่างๆ)
4 ทำการเริ่มต่อวงจรเองโดยนำอุปกรณ์ต่างๆมาต่อเป็นโครงงาน หรือ จะซื้อชุดคิทมาศึกษาการทำงานของวงจรได้ เพื่อให้เกิดความชำนาญ และรู้จักอุปกรณ์อื่นๆด้วย (ส่วนนี้จะอยู่ในบทความ การใช้งานโพโต้บอด ชุดคิท)
5 เริ่มเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านอื่นๆที่สนใจ เช่น เครื่องเสียง ระบบดิติตอล การสื่อสาร ไมโครคอนโทลเลอร์ หุ่นยนต์ เป็นต้น เพราะจริงๆในงานทางอิเล็กทรอนิกส์จะใช้ความรู้ด้านเหล่านี้ผสมผสานกัน ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางหนึ่งในการศึกษาเท่านั้นครับ
ส่วนผู้อ่านจะศึกษาแบบอื่นๆก็ตามยังไงก็ขอให้สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ก็แล้วกันนะครับเขียนเมื่อ 2 มี.ค. 2554