** บทความและโครงงานนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไปครับ
หาก มีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อความใดๆ ผิก กรุณาแจ้งมายังผู้เขียนด้วยครับ จะได้ทำการแก้ไขข้อมุลให้
ถูกต้อง ครับ
กลับหน้าหลัก บทความ
 

ชนิดและการใช้งานIC TTL และ CMOS

IC TTL 74LS
74LS01 Quad 2-input NAND Gate (OC)
74LS02 Quad 2-input NOR Gate
74LS04 Hex Inverter
74LS05 Hex Inverter Open Collector Output(OC)
74LS06 Hex Inverter Buffer/Driver (OC)
74LS07 Hex Buffer Driver (OC)
74LS08 Quad 2-Input AND Gate
74LS09 Quad 2-Input AND Gate (OC)
74LS10 Triple 3-Input NAND Gate
74LS11 Triple 3-Input AND Gate
74LS14 Hex Schmitt Trigger
74LS30 8-Input NAND Gate
74LS32 Quad 2-Input OR Gate
74LS47 BCD to 7-Segments Decoder/Driver
74LS51 Dual 2-wide 2-Input AND/OR Inverter Gate
74LS73 Dual J-K Master Slave Flip Flop
74LS74 Dual Edge Triggered D Flip Flop
74LS86 Quad 2-Input XOR Gate
74LS90 Decade Counter
74LS92 16-Key Keyboard Encoder
74LS114 Dual J-k Flip Flop
74LS123 Dual One Shot Multivibrator
74LS126 Quad 3-State Buffer
74LS132 Quad Schmitt Trigger
74LS138 3 to 8 Line Decoder/Demultiplexer
74LS139 Dual 2 to 4 Decoder/Demultiplexer
74LS145 BCD to Decimal Decoder/Driver (OC)
74LS148 8 to 3 Line Priority Encoder
74LS154 4 to 16 Line Decoder/Demultiplexer
74LS156 Dual 2 to 4 Decoder/Demultiplexer (OC)
74LS157 Quad 2 to 1 Line Multiplexer
74LS164 8-Bit Serial in/Parallel out
74LS165 8-Bit Parallel in/Serial out
74LS175 Quad Edge Triggered D Flip Flop
74LS244 Octal 3-State Buffer
74LS245 Octal 3-State Tranceiver
74LS258 Quad 2-Input 3-State Multiplexer
74LS259 8 Bit Addressable Latch
74LS266 Quad 2-input XNOR Gate
74LS266 Quad 2-Input XNOR gate
74LS273 Octal D Flip Flop with Clear
74LS280 9-Bit Parity Generator/Checker
74LS295 4-Bit 3-State Right/Left Shift Register
74LS298 Quad 2-Input Multiplexer with Storage
74LS323 Octal Shift/Storage Register
74LS352 Dual 4 to 1 Multiplexer
74LS365 3-State Hex Buffer
74LS366 Hex Inverter Buffer
74LS367 3-State Hex Buffer
74LS368 3-State Hex Inverter
74LS373 Octal 3-State Transparent Latch
74LS374 Octal 3-State D Flip Flop
74LS390 Dual Decade Ripple Counter
74LS395 4-Bit Cascadable Shift
74LS399 Quad 2-Input Multiplexer with Storage
74LS533 Octal Transparent Latch
74LS624 Voltage Control Oscillator
74LS670 3-State 4*4 Register File
74LS688 8-Bit Magnitude Comparator

IC CMOS 40
4000 Dual 3 Input NOR Gate
4001 Quad 3 Input NOR Gate
4002 Dual 4 Input NOR Gate
4006 18 Bit Static Shift Register
4007 Dual Complementary Pair Plus Inverter
4008 4 Bit Full Adder
4010 Hex Non-Inverter Buffer
4011 Quad 2 Input NAND Gate
4012 Dual 4 Input NAND Gate
4013 Dual D-Flip Flop with Set/Reset
4014 8 Bit Static Shift Register
4016 Quad Bi-Lateral Switch
4017 Decade Counter/Divider
4018 Presettable Divide-by-N Counter
4020 14 Stage Ripple Carry Binary Counter
4021 8 Bit Static Shift Register
4022 Divide-by-8 Counter/Divider
4023 Triple 3 Input NAND Gate
4024 7 Bit Binary Counter
4028 BCD to Decimal Decoder
4029 Presetable Up/Down Binary/Decade Counter
4030 Quad XOR Gate
4032 Triple Serial Adder
4034 8 Bit Bidirectional Shift Register
4038 HV Triple Serial Adder
4040 12 Bit Binary Ripple Counter/Divider
4041 Quad True Complement Buffer
4042 Quad D-Latch
4043 Quad 3-State NOR R/S Latch
4044 Quad 3-State NAND R/S Latch
4045 21 Stage Counter
4046 Phase Looked Loop
4049 Hex Inverting Buffer
4050 Hex Non-Inverting Buffer
4051 Single 8 Channel Multiplexer
4052 Differential 4 Channel Multiplexer
4053 Triple 2 Channel Multiplexer
4054 4 Line LCD Driver
4060 14 Stage Ripple Carry Binary Counter
4066 Quad Bi-Lateral Switch
4067 16 Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
4068 8 Input NAND Gate
4069 Hex Inverter
4070 Quad 2-Input XOR Gate
4071 Quad 2 Input OR Gate
4075 Triple 3 Input OR Gate
4076 Quad D-Type Register 3 State outputs
4077 Quad XNOR Gate
4078 8 Input NOR GATE
4081 Quad 2 Input AND Gate
4082 Dual 4 Input AND Gate
4085 Dual 2Wide 2Input AND/OR Invert Gate
4086 Expandable 4Wide 2Input AND/OR Invert Gate
4089 HV Binary Rate Multiplier
4093 Quad 2 Input NAND Schmitt Trigger
4094 8 Stage Shift and Store Bus Register
4095 J-K Flip Flop with Non-Inverting
4097 Diferential 8-CH Multiplexer/Demultiplexer
4501 CMOS Triple Gate (Dual 4 NAND + 2 OR/NOR)
4504 Hex Level Shifter
4508 Dual 4-Bit Latch
4510 BCD Up/Down Counter
4511 BCD to 7Segment Latch/Decoder/Driver
4512 8 Channel Data Selector
4513 BCD to 7Segment Latch/Decoder/Driver+RBI,RBO
4516 Binary Up/Down Counter
4517 Dual 64 Bit Static Shift Register
4519 Quad AND/OR Select Gate + XNOR
4520 Dual Binary Up Counter
4527 BCD Rate/Multiplier
4528 Dual Retriggerable Resettable/Monostable
4538 Dual Monostable Multivibrator
4539 Dual 4 Channel Data Selector/Multiplexer
4541 Programmable Oscilator Timer
4543 BCD to 7Segment Latch/Decoder/Driver for LCD
4555 Dual 1 of 4 decoders/demultiplexers
4584 Hex Schmitt Trigger
40100 32 Stage Static Left/Right Shift Register
40101 9 Bit Parity Generator/Checker
40104 4 Bit Universal Shift Register
40106 Hex Schmitt Trigger
40107 Dual 2 Input NAND Gate
40108 D-Flip Flop 4x4 Multiport Register
40109 4 Leve Shifters
40147 10 Line to 4 Line BCD Priority Encoder
40160 Synchronous Programmable Decade Counter
40175 Quad D-Flip Flop Single Rail Output
40193 Binary Up/Down Counter


เขียนเมื่อ 2 มี.ค. 2554