** บทความและโครงงานนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไปครับ
หาก มีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อความใดๆ ผิก กรุณาแจ้งมายังผู้เขียนด้วยครับ จะได้ทำการแก้ไขข้อมุลให้
ถูกต้อง ครับ
กลับหน้าหลัก บทความ
 

ระบบอนาลอกและระบบดิจิตอล

เรียนรู้ระบบอนาลอกและระบบดิจิตอล
ในการเรียนรู้เกี่ยวกับด้านอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณต่างๆ ที่จะนำเข้าสู่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ออกจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางตัวใช้งานเฉพาะสัญญาณนั้นๆได้ เป็นต้น สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์แบ่งเป็น 2 แบบใหญ่คือ ระบบอนาลอก และ ระบบดิติตอล
เราจะอธิบายระบบอนาลอก ง่ายๆคือ ระบบที่มีสัญญาณต่อเนื่อง และ ระบบดิติตอล คือ ระบบที่มีสัญญาณสูง ต่ำ สลับกันไป
ระบบอนาลอก
ระบบอนาลอกเป็นระบบที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ หรือ ในยุคเริ่มต้นของอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นระบบอนาลอก ตัวอย่างของระบบอนาลอก เช่น เครื่องเล่นแผ่นเสียง เทปคราสเซท เสียงต่างๆ เป็นต้น
ระบบดิจิตอล
ระบบดิติตอลเป็นระบบที่ทำให้วงการอิเล็กทอรนิกส์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ระบบดิติอลจะใช้สัญญาณแบบไม่ต่อเนื่องกล่าว คือจะมีเฉพาะสัญญาณสูง ต่ำ หรือ 1, 0 เท่านั้น ตัวอย่างของระบบดิติตอล เช่น CD, DVD,คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

เปรียบเทียบอุปกรณ์ที่เป็นระบบอนาลอกและระบบดิติตอล
การแปลงสัญญาณกลับไปมาระหว่าง 2 สัญญาณ
การแปลงสัญญาณจากระบบดิติตอล ไปเป็นระบบอนาลอกเราใช้วงจร A/D ( เอ ทู ดี )
การแปลงสัญญาณจากระบบอนาลอก ไปเป็นระบบดิจิตอลกเราใช้วงจร D/A (ดี ทู เอ )


เขียนเมื่อ 2 มี.ค. 2554